Main Menu


ใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ รหัสวิชา หรือชื่อวิชาไทยหรืออังกฤษ


รหัสวิชา441-233
วิชาการจัดการช่องทางการตลาด
Marketing Channel Management
หน่วยกิต 3 (3 - 0 - 6)
คำอธิบายรายวิชาระบบช่องทางการจัดจำหน่าย ลักษณะ โครงสร้าง รูปแบบของช่องทางการตลาด บทบาท หน้าที่และการพัฒนาช่องทางการตลาดแต่ละรูปแบบ กลยุทธ์ช่องทางการตลาด แนวคิดเชิงระบบของการกระจายสินค้าและการบริการภายในช่องทางการตลาด การพิจารณาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่
สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์


     พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
เมนูหลัก | ช่วยเหลือ | ติดต่อ | ออกจากระบบ