เข้าสู่ระบบ (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร)
Login :
Password :
คำชี้แจง
1.
ระบบประเมินความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.
ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับและการตอบแบบประเมินจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น
3.
โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจและตอบให้ตรงกับความจริงตามความคิดเห็นของท่าน
4.
เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขได้
© พัฒนาระบบโดย...หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater
webmaster : kwichuta@bunga.pn.psu.ac.th  โทร.1305